jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Indeks do Mazowieckich rejestrów podatkowych z 1676 r.

Źródło: Rejestr pogłównego Mazowsza z 1676 r. Rękopis. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Ul. Długa 7, 00-263 Warszawa.

Rejestr pogłównego Mazowsza z 1676 r. opracowany przez Marka Wolińskiego nie odsyła do stron trudnodostępnego oryginału lecz zawiera przetworzoną niemal całość informacji, jaka została zawarta w źródle (pominięto jedynie wysokość płaconego podatku pogłównego).

Rejestr pogłównego województw, ziem i powiatów mazowieckich z 1676 roku obejmuje województwa: inowrocławskie, mazowieckie i płockie, ziemie: ciechanowską, gostyńską, liwską, łomżyńską, nurską (złożoną z powiatów kamienieckiego i ostrowskiego), różańską, rawską, sochaczewską, warszawską, wiską, wyszogrodzką, zakroczymską oraz powiaty: bielski, bydgoski, dobrzyński, inowrocławski, kolneński, lipnowski, mławski, niedzborski, ostrołęcki, płoński, płocki, racięski, rypiński, sierpecki, szreński i wąsocki.

Rejestr zawiera najczęściej nazwisko i imię oraz miejscowość, którą płatnik dziedziczył. Wymienieni są też nieliczni przedstawiciele mieszczaństwa i chłopstwa. W części zapisów, w celu identyfikacji, podano imię ojca płatnika – dotyczy to występowania w jednej miejscowości osób o tym samym imieniu i nazwisku. Podane są też ciekawe, dodatkowe informacje, głównie dotyczące ubóstwa drobnej szlachty. Pojawiają się zapisy: Borzymowski Szymon syn Grzegorza, „w roku niniejszym pogorzał we wszystkim, od siebie i od żony nie może płacić pogłównego niniejszego”; Bzura Dorota przeszłego Mateusza z synem i brat ubogi „nie ma wołów”; Chojecki Stanisław „chleba żebrze”; Chrostowska Maryna „od męża nie płaciła chorego, tylko od siebie, od synów trzech i od wnuczki” czy Górski Stanisław syn Pawła „w 93 roku zostający, ułomny żebrak, wolen od podatków wszelakich”. Wymienione są w tekście pełnione urzędy i stopnie wojskowe oraz nieznaczna ilość przydomków.

Oznaczenie – rydlem kopie informuje, że szlachcic jest biedny i nie ma czym orać. Robiący wołem, to szlachcic zamożniejszy, którego stać było na kupno wołu. Część szlachty mazowieckiej, podobnie jak na innych terenach Rzeczypospolitej, posiadała majątek, który można porównać z własnością chłopską w dobrach królewskich. Część tego drobiazgu szlacheckiego rodziła się jako szlachta, a umierała jako chłopi. Inni przenosili się do miast, gdzie zajmowali się rzemiosłem.
Są też wymienione osoby, które zostały zwolnione z płacenia podatków. Dotyczy to głównie pogorzelców oraz osób, które nie posiadały żadnego majątku.
Zapis typu: Lasocki Władysław – Nieksino (woj. płockie), oznacza, że Władysław Lasocki dziedziczył część dóbr Nieksino, leżących w województwie płockim.
Luka zob. Brzumiński oznacza, że Brzumiński używał przydomka Luka i należy tej osoby szukać pod hasłem Brzumiński. Często, z upływem czasu, przydomek stawał się nazwiskiem (niezależnie od statusu majątkowego). Potwierdzają to liczne przykłady wymienione w herbarzach.

Prezentowany rejestr pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk szlacheckich. Liczy 7 674 hasła i wymienia kilkadziesiąt tysięcy osób.

UWAGA: Opracowując niniejszy rejestr podatkowy autor korzystał ze złej jakości kopii oryginału. Mogło to skutkować niedokładym odczytaniem pojedynczych nazwisk. Wątpliwości zostały zaznaczone znakiem zapytania, a niekiedy wielokropkiem.

Do informacji zawartych w Indeksie do Mazowieckich rejestrów podatkowych z 1676 r. mogą Państwo obecnie dotrzeć na dwa sposoby:

O autorze

Marek Woliński genealogią zajmuje się od ponad 30 lat. Jest autorem następujących prac – wydań książkowych:
Inwentarz osobowy do Volumina Legum, Warszawa 2007,
Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, tomy I-III., Szczecin 2011, 2014, 2017.
Indeks nazwisk i przydomków do Źródeł dziejowych i innych prac genealogicznych, Warszawa 2011;
Trzy indeksy. Indeksy osobowe do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich Józefa Krzepeli oraz do Lustracji województwa krakowskiego 1789, Warszawa 2012.
Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej Rodzina Seweryna Uruskiego, Warszawa 2017.
Jego prace stanowią m.in. materiał pomocniczy przy redagowaniu kolejnych tomów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 

Kup e-wydanie PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2021 directdigital.pl