jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Serwis SzlachtaRP.pl czyli informacja z naszych źródeł dostępna on-line

Co zawiera płatny serwis SzlachtaRP.pl?

Z bazy danych Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich można uzyskać następujące informacje (pełne lub – bardzo często – jedynie częściowe):

 1. nazwisko rodowe;
 2. inne (oboczne) formy nazwiska rodowego, ewentualnie używane kolejne przydomki;
 3. nazwę herbu (o ile jest znana) i jego odmiany;
 4. umiejscowienie w czasie początków rodziny, datę nobilitacji, datę potwierdzenia szlachectwa;
 5. umiejscowienie rodziny pod względem geograficznym poprzez wskazanie ziem, powiatów, województw i miast, skąd pochodzili i w których osiedlali się członkowie rodziny, nazw siedzib rodowych i włości (pomocne tu będą dodatkowo zamieszczone spisy powiatów i województw Rzeczypospolitej przedrozbiorowej);
 6. pochodzenie (źródłosłów) nazwiska rodowego, dane dotyczące pokrewieństwa z innymi rodami szlacheckimi;
 7. dane dotyczące poszczególnych, wybitnych członków rodziny, takie jak imiona, tytuły i stopnie wojskowe, piastowane stanowiska, zasługi cywilne i wojenne, wykonywane zawody, przyznane ordery i inne wysokie odznaczenia państwowe wraz z datowaniem poszczególnych wydarzeń;
 8. szczegółową bibliografię podającą źródła, z których powyższe informacje pochodzą i gdzie można znaleźć dalsze dane; bibliografia liczy 200 pozycji: 35 z nich odsyła do kolekcji archiwalnych ze wskazaniem nazwy archiwum i miejsca jego usytuowania, pozostałe zawierają następujące dane bibliograficzne (o ile były możliwe do uzyskania), bez podania numeru strony:
  • autor (ew. autorzy, wydawca) - nazwisko, imiona;
  • tytuł (pisany kursywą);
  • miejsce wydania;
  • rok wydania;
  • adres internetowy, pod którym dane źródło jest dostępne.

Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej "Rodzina" Seweryna Uruskiego pozwala odkryć dużo niedostępnych wcześniej danych. Obejmują one wiele oboczności nazwisk, które nie zostały ujęte w hasłach głównych. Indeks dostarcza nam też cennych informacji o nielicznej tzw. szlachcie nieznanej oraz o nazwiskach zaczynających się od końcowych liter alfabetu. Pojawiają się tu herby rodzin dotychczas niewymieniane w literaturze. Jest sporo przydomków funkcjonujących obecnie jako samodzielne nazwiska. Jest też wiele nazwisk mieszczańskich i chłopskich. Indeks podaje nr tomu i strony dostępnego w Internecie materiału źródłowego (z wyjątkiem tomu XVI).

Z bazy danych Indeks nazwisk i przydomków do „Źródeł dziejowych” i innych prac genealogicznych można uzyskać informacje dotyczące tytułu i strony dzieła, w którym występuje poszukiwane nazwisko lub przydomek. Te dane umożliwiają szybkie odszukanie informacji w ogólnie dostępnej wersji internetowej „Źródeł dziejowych”. Indeks zawiera scalone skorowidze osobowe do trzech ważnych dzieł genealogicznych. Są to:

Baza danych Poddani dóbr królewskich. Indeks do "Lustracji województwa krakowskiego 1789 r." zawiera skorowidz osobowy do wykazów poddanych dóbr królewskich, zamieszczonych w trzytomowej Lustracji... Indeks umożliwia odszukanie informacji w materiale źródłowym i poznanie historii wielu nazwisk chłopskich, mieszczańskich oraz szlacheckich, zwłaszcza zubożałej szlachty zagrodowej. Uwaga - tekst Lustracji... nie jest dostępny w Internecie i wymaga skorzystania z biblioteki.

Indeks do: Józef Krzepela „Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej.” Część 1. Tom I. Małopolska. Kraków 1915 r. Materiał źródłowy (dostępny w Internecie) obejmuje nazwiska szlacheckie uporządkowane według miejscowości ułożonych alfabetycznie. Zebrane informacje dotyczą okresu od XIV wieku do roku 1676.

Nowy indeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego umożliwia szybkie odszukanie informacji w materiale źródłowym, w całości dostępnym w Internecie.

Indeks do "Volumina Legum" czyli Zbioru Praw – pierwszego polskiego zestawienia wszystkich przywilejów królewskich, praw i konstytucji sejmowych od roku 1347 po obrady sejmu grodzieńskiego 1793 r. Osiem tomów Volumina Legum objętych indeksem jest dostepnych w Internecie.

Indeks nazwisk i przydomków do "Rejestru pogłównego województwa podlaskiego z 1676 r." Alfabetyczny skorowidz nazwisk i przydomków nie odsyła do stron trudnodostępnego oryginału lecz zawiera przetworzoną całość informacji, jaka została zawarta w źródle (pominięto jedynie wysokość płaconego podatku pogłównego). Podano nie tylko nazwiska, imiona, przydomki oraz nazwy majątków, które zamieszkiwały osoby płacące podatek pogłówny na Podlasiu ale też zamieszczono szereg uwag dotyczących kondycji finansowej spisywanych, stanu cywilnego, wieku, profesji.

Indeks nazwisk i przydomków do "Rejestru podatkowego województwa lubelskiego (bez ziemi łukowskiej) z 1648 r." zawiera przetworzone informacje ze źródła (pominięto jedynie wysokość płaconego podatku), a więc nie tylko nazwiska, imiona, przydomki oraz nazwy majątków, ale też szereg uwag dotyczących własności, dziedziczenia lub zajęć spisanych osób.

Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” (Prusy Królewskie) zawiera pełne informacje źródłowe (nie wymaga więc odszukiwania dodatkowych informacji w Internecie) pochodzące z tomu XXIII „Źródeł dziejowych”, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, tom XIII Prusy Królewskie część I. Warszawa 1911 obejmujące imię i nazwisko dziedziczącego, jak też innych osób występujących w rejestrze.

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r. a także Indeks do mazowieckich rejestrów podatkowych z 1676 r. zawierają także informacje ze źródła (pominięto jedynie wysokość płaconego podatku), najczęściej nazwisko i imię dziedzica wraz z imieniem ojca, dziadka, syna lub synów oraz nazwę majątku osoby płacącej podatek; niekiedy są też podane ciekawe, dodatkowe informacje dotyczące tych osób.

Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych obejmuje nazwiska z jedenastu tomów Roczników Towarzystwa Heraldycznego i osiemnastu tomów „roczników” Miesięczników Heraldycznych. Liczy 29 460 hasła i dotyczy około 34 000 nazwisk występujących w tych publikacjach. Znajdziemy tu także wiele nazwisk tzw. nieznanej szlachty oraz nieliczne nazwiska chłopskie i mieszczańskie. Indeks umożliwia szybkie odszukanie informacji w materiale źródłowym, w całości dostępnym w Internecie.

Indeks herbów wraz z opisami do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych obejmuje 1 898 herbów z jedenastu tomów Roczników Towarzystwa Heraldycznego i osiemnastu tomów „roczników” Miesięczników Heraldycznych. Zamieszczone hasła odpowiadają herbom, zawołaniom i rodom heraldycznym. Pod jednym hasłem może znajdować się kilka herbów lub zawołań. Wielu herbów wymienionych w tych wydawnictwach brak jest w podstawowych pracach heraldycznych. W związku z tym indeks został rozszerzony o 1 240 zwięzłych opisów wszystkich ustalonych herbów polskich lub z Polską związanych. Indeks umożliwia szybkie odszukanie informacji w materiale źródłowym, w całości dostępnym w Internecie.

Indeks nazwisk do opracowania Stanisława Łozy Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach obejmuje nazwiska z wszystkich tomów (zeszytów) tego dzieła, które ukazały się drukiem. Są tu nazwiska rodzin pochodzenia zagranicznego, które otrzymały polski indygenat lub nobilitację oraz rodzin z nimi spokrewnionych. Niektóre z nich wywodziły się ze szlachty, a inne z mieszczaństwa. Wszystkie wymienione w pracy rodziny szlacheckie otrzymały polski indygenat, a miejskie – nobilitację. Indeks umożliwia szybkie odszukanie informacji w materiale źródłowym, w całości dostępnym w Internecie.

Indeks nazwisk do pracy Józefa Wolffa Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku obejmuje 4 247 nazwisk wymienionych zarówno w tekście, jak i w przypisach indeksowanego źródła. Mimo tytułu wskazującego, że praca dotyczy wyłącznie kniaziów, zawiera ona sporo danych dotyczących tzw. nieznanej szlachty lub takiej, o której zachowało się niewiele informacji. Pojawiają się też nieliczne nazwiska mieszczańskie, głównie żydowskie. Indeks umożliwia szybkie odszukanie informacji w materiale źródłowym, w całości dostępnym w Internecie.

Dlaczego warto skorzystać z serwisu?

Jeśli interesujące Państwa nazwisko znalazło się na naszej liście nazwisk (dostępnej przez wyszukiwarkę lub odpowiednią zakładkę z listą alfabetyczną), możecie Państwo liczyć na uzyskanie szeregu informacji o tym rodzie (wg punktów 2-7 podanych wyżej) oraz na dane bibliograficzne, dzięki którym będzie można te informacje pogłębić.

Część serwisu SzlachtaRP.pl oparta na Encyklopedii nazwisk i przydomków szlacheckich Jana Siwika liczy 59 034 hasła i obejmuje dane o tyluż rodach. Zawiera 42 089 nazwisk o niepowtarzalnej pisowni (pozostałe hasła dotyczą rodów o jednakowym brzmieniu nazwisk, niekoniecznie ze sobą spokrewnionych). Wykorzystana bibliografia obejmuje ponad 200 pozycji.

Druga część serwisu SzlachtaRP.pl została oparta na indeksach przygotowanych przez Marka Wolińskiego. Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej "Rodzina" Seweryna Uruskiego liczy 31 946 haseł. Indeks nazwisk i przydomków do „Źródeł dziejowych” i innych prac genealogicznych zawiera 13 464 hasła (wyłącznie nazwiska o niepowtarzalnej pisowni). Znaczna większość haseł odsyła do więcej niż jednego źródła. Baza Poddani dóbr królewskich. Indeks do "Lustracji województwa krakowskiego 1789 r." zawiera 2 868 nazwisk. Indeks do: Józef Krzepela „Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej.” Część 1. Tom I. Małopolska. Kraków 1915 r. zawiera 1 932 hasła. Nowy indeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego liczy 11 685 haseł a Indeks nazwisk do "Volumina Legum" – 14 923 hasła. Rejestr pogłównego i Rejestr podatkowy 1648 liczą łącznie 5 403 hasła. Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” (Prusy Królewskie) liczy 1 818 haseł, "Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r. " 5 157 haseł a Indeks do mazowieckich rejestrów podatkowych z 1676 r. ma 7 674 hasła. Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych ma 29 460 haseł i obejmuje ok. 34 000 nazwisk. Indeks herbów wraz z opisami do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych obejmuje 1 898 herbów. Indeks nazwisk do opracowania Stanisława Łozy Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach liczy 1859 haseł. Indeks nazwisk do pracy Józefa Wolffa  Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku ma 4 247 haseł.

Całość serwisu SzlachtaRP.pl liczy obecnie około 195 000 haseł, w tym 90 920 nazwisk o niepowtarzalnym brzmieniu.

Dlaczego serwis jest płatny?

Ze względu na konieczność uiszczania opłat za eksploatację majątkowych praw autorskich oraz znaczne koszty utworzenia, utrzymania i obsługi skomplikowanych baz danych, dostęp do informacji musi być płatny. Opłaty są niewygórowane.

Przy płatnościach SMS ponad połowę Państwa wpłaty pochłania stawka operatora i podatek. Z tego powodu prosimy o korzystanie z dostępu na określony czas (wymagającego niestety rejestracji) zamiast płatności SMS. Zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celu realizacji usługi i nie zostaną przekazane żadnym innym podmiotom.

Żeby uniknąć rozczarowań...

Wydawnictwo KASTOR nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianej w serwisie a opracowanej przez autorów poszczególnych dzieł. Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, by uniknąć błędów w trakcie przetwarzania informacji.

W Encyklopedii objętość poszczególnych haseł z oczywistych względów różni się znacznie. Sporadycznie zdarzają się hasła złożone jedynie z nazwiska i informacji bibliograficznej. Encyklopedia nie podaje numerów stron źródeł, skąd dane zostały zaczerpnięte.

W przypadku nazwisk o licznych obocznościach zastosowano hasła odsyłaczowe. Hasło odsyłaczowe kieruje czytelnika po kolejne informacje do hasła głównego. Hasła odsyłaczowe występują także w indeksach.

Uwaga istotna: warto przejrzeć treść wszystkich haseł odsyłaczowych związanych z danym rodem, niekiedy bowiem mogą one zawierać dane nieuwzględnione w haśle głównym. Dlatego jednorazowe płatności SMS umożliwiające zapoznanie się z jednym hasłem są w rezultacie droższe niż opłata rejestracyjna umożliwiająca czasowy dostęp do serwisu.
Z tego powodu zalecamy korzystanie z dostępu na określony czas (wymagającego niestety rejestracji) zamiast płatności SMS.

Indeksy z natury rzeczy jedynie odsyłają do źródeł i umożliwiają odszukanie w nich dalszych informacji dzięki podaniu numerów stron, na których interesujące nas dane się znajdują. Rezultaty wyszukiwań w niżej wymienionych indeksach pozwalają, poprzez kliknięcie w odpowiedni link, na dotarcie do ogólnie dostępnego w Internecie materiału źródłowego:

 • Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej "Rodzina" Seweryna Uruskiego,
 • Indeks do "Źródeł dziejowych" i in.,
 • Indeks do "Księgi rozsiedlenia...",
 • Nowy indeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego i
 • Indeks nazwisk do "Volumina Legum"
 • Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych
 • Indeks herbów wraz z opisami do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych
 • Indeks nazwisk do opracowania Stanisława Łozy Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach
 • Indeks nazwisk do pracy Józefa Wolffa Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku 
 • Rezultaty wyszukiwań w:

 • Indeksie do "Rejestru pogłównego województwa podlaskiego z 1676 r."
 • Indeksie do "Rejestru podatkowego województwa lubelskiego z 1648 r."
 • Indeksie nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” (Prusy Królewskie)
 • Indeks do Mazowieckich rejestrów podatkowych z 1676 r.
 • Rejestrze podatkowym województwa podlaskiego z 1791 r." nie odsyłają do źródeł – zawierają wszystkie istotne informacje.
 • Rezultaty wyszukiwań w:

 • Indeksie poddanych dóbr królewskich - Lustracji województwa krakowskiego 1789 odsyłają do tekstu oryginału dostępnego tylko w bibliotekach
 • Rezultaty wyszukiwań dotyczące poszczególnych zeszytów tomu XVI

 • Indeksu nazwisk do Herbarza szlachty polskiej "Rodzina" Seweryna Uruskiego odsyłają do tekstu oryginału zamieszczonego w naszym serwisie, w dziale "źródła", dostępnym poprzez link na dole strony.
 •  

  Z wyrazami szacunku

  Krzysztof Tittenbrun
  redaktor
  Wydawnictwo KASTOR

   

  Skorzystaj z serwisu on-line

  Jeśli masz już konto

  Zaloguj się!

  jeśli nie

  Zarejestruj się!

  Więcej informacji o Encyklopedii będącej podstawą serwisu znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie nazwisk do Herbarza szlachty polskiej "Rodzina" Seweryna Uruskiego znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie do „Źródeł dziejowych” i in. znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o wydawnictwie Poddani dóbr królewskich. Indeks do "Lustracji województwa krakowskiego 1789 r." znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie do: Józef Krzepela " Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej. Część 1. Tom I. Małopolska. Kraków 1915 r." znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Nowym indeksie nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie nazwisk do "Volumina Legum" znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie nazwisk do "Rejestru pogłównego województwa podlaskiego z 1676 r." znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie nazwisk do "Rejestru podatkowego województwa lubelskiego z 1648 r." znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie nazwisk do "Źródeł dziejowych" tom XXIII znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie nazwisk do "Rejestru podatkowego województwa podlaskiego z 1791 r." znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie do mazowieckich rejestrów podatkowych z 1676 r. znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie nazwisk do "Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych" znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie herbów wraz z opisami do "Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych" znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie nazwisk do pracy Józefa Wolffa "Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku" znajdą Państwo tutaj.

  Więcej informacji o Indeksie nazwisk do opracowania Stanisława Łozy "Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach" znajdą Państwo tutaj.

  © copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2020 directdigital.pl