jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Indeks nazwisk do pracy Adama Bonieckiego Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku (E-book PDF)

Źródło indeksowane

Dostępne na stronach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
https://crispa.uw.edu.pl/object/files/198/display/PDF
oraz w naszym serwisie w zakładce Źródła (na dole strony) jako Faksymile 3,
pod adresem
https://szlachtarp.pl/sources/BonieckiPoczet.pdf

Indeks zawiera 4 105 haseł.
Indeks 20 - okładka

Do informacji zawartych w Indeksie nazwisk do pracy Adama Bonieckiego Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i VI wieku mogą Państwo dotrzeć na dwa sposoby:

Objęty indeksacją Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku Adama Bonieckiego jest pracą przełomową w dziejach heraldyki polskiej. Autor, w odróżnieniu od swych poprzedników, oparł się wyłącznie na materiale źródłowym. Podstawą był sumariusz najstarszych ksiąg Metryki Litewskiej do połowy XVI wieku. Korzystał także z innych materiałów litewskich obejmujących okres do XVI wieku. Publikacje genealogów ogłoszone drukiem traktował jako materiał pomocniczo-uzupełniający, nie używał też dotychczas wydanych Herbarzy. Praca niniejsza umożliwia w pełni wykorzystanie bogactwa materiału genealogicznego zawartego w dziele. Indeks pozwala ustalić oboczności nazwisk niewymienionych w hasłach głównych oraz odnaleźć nazwiska wymienione w tekście, których brak w hasłach głównych oraz przydomki poszczególnych rodzin. Wykazuje także ponad pięćdziesięciu przedstawicieli tzw. nieznanej szlachty. Indeksowana praca dotyczy szlachty litewskiej i podlaskiej, gdyż do 1569 roku Podlasie było częścią Litwy. Wcielenie do Korony Podlasia oraz województw: wołyńskiego, kijowskiego i bracławskiego nastąpiło w konsekwencji zawarcia unii lubelskiej .

O dziele i indeksie

Poczet rodów w wydaniu z 1887 r. (Warszawa, druk J. Bergera) podzielony jest na dwie części. Część pierwsza, od strony 1 do 425, obejmuje rodziny litewskie i podlaskie, a część druga, od strony I do XLIX, obejmuje spis dygnitarzy i urzędników, duchownych i świeckich, wymienionych w przedmiotowej pracy. W części pierwszej zastosowano w paginacji cyfry arabskie, a drugiej – rzymskie.
W części drugiej niektóre nazwiska urzędników wymienione w części pierwszej są zapisane odmiennie, na przykład Ciechanowiecki jako Ciechanowiecki Jechonowski Janowicz; Czupurny jako Czupurna; Dowojna jako Dowojno; Feduszko jako Fędiuszko; Giedygołd jako Gedygold; Gedgołdowicz jako Gedygołdowicz; Hoscki jako Hośćki; Mondigirdowicz jako Mondigerdowicz; Sestreniec jako Sestrenec; Sweticki jako Swieticki; Talwojszewicz jako Taluwojszewicz.
Nazwiska: Bujanowicz, Dowojno, Jechonowski, Kołoczkowicz, Patejewicz, Pleszczejew, Stojan wymienione w części drugiej, pominięte zostały w części pierwszej. Hasło główne brzmi np. z Brzozowa, a w tekście przedstawiciel tej rodziny zapisany został jako Brzozowski.
Autor wymienia Koszyrskiego Sanguszko Andrejewicza, tymczasem jest to Sanguszko Andrejewicz (czyli syn Andrzeja) o przydomku Koszyrski.
Tablice z drzewami genealogicznymi przedstawione są zazwyczaj na oddzielnych stronach pozbawionych numeracji. Po stronie 11 przedstawiony jest na stronie bez numeru rodowód Chodkiewiczów, który został oznaczony jako 11a. Tak samo postąpiono na innych tego typu stronach: 11a, 24a, 30a, 30b, 66a, 74a, 82a, 98a, 176a, 218a, 238a, 238b, 280a, 280b, 300a, 300b, 308a, 308b, 324a, 324b, 342a, 342b, 358a, 358b, 376a, 376b, 408a, 408b.

O autorze Pocztu

Jeden z pierwszych członków Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Adam Fredro Boniecki, syn Ferdynanda i Leontyny ze Stadnickich, urodził się w 1843 w Żydowie w rodzinnie szlacheckiej. Po studiach w Rosji i Francji działał jako prawnik w Warszawie. Odziedziczył majątek Świdno pod Warszawą i zajął się heraldyką. Od 1899 r. wydawał wielotomowy Herbarz polski (z Arturem Reiskim); Wydał 13 tomów, od A- do nazwiska Makomaski. Zmarł w 1909 r. w Warszawie. Po śmierci Bonieckiego prace nad Herbarzem kontynuowali Artur Reiski i Włodzimierz Dworzaczek. Druk Herbarza przerwała I wojna światowa. Wydano 16 tomów. (W 1901 roku ukazały się Uzupełnienia i sprostowania do części I, liczące 256 stron, które można potraktować jako tom 17). Podczas II wojny, bezcenny, przygotowany do druku materiał spłonął w 1944 r. w Bibliotece Krasińskich w Warszawie.

O autorze indeksu

Marek Woliński genealogią zajmuje się od ponad 30 lat. Jest autorem następujących prac – wydań książkowych:
Inwentarz osobowy do Volumina Legum, Warszawa 2007,
Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, tomy I-III., Szczecin 2011, 2014, 2017.
Indeks nazwisk i przydomków do Źródeł dziejowych i innych prac genealogicznych, Warszawa 2011;
Trzy indeksy. Indeksy osobowe do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich Józefa Krzepeli oraz do Lustracji województwa krakowskiego 1789, Warszawa 2012.
Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej Rodzina Seweryna Uruskiego, Warszawa 2017.
Jego prace stanowią m.in. materiał pomocniczy przy redagowaniu kolejnych tomów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2023