jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych

Źródło

Całość dostępna na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresami:
Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=55938
Miesięcznik Heraldyczny
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=67791

Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych opracowany przez Marka Wolińskiego obejmuje nazwiska z jedenastu tomów Roczników Towarzystwa Heraldycznego (RTH) i osiemnastu tomów „roczników” Miesięczników Heraldycznych (MH). Indeks zawiera około 34 000 nazwisk i przydomków ujętych w 29 460 hasłach, w tym wiele nazwisk tzw. nieznanej szlachty, nieliczne nazwiska chłopskie i mieszczańskie. 1898 herbów występujących w indeksowanych źródłach zostało przedstawionych przeze mnie w oddzielnym tomie. Indeksy nazwisk i herbów uzupełniają się nawzajem, i aby w pełni wykorzystać informacje heraldyczno-genealogiczne z RTH i MH, należy w swych poszukiwaniach korzystać z obu indeksów równolegle.
Praca niniejsza zawiera nazwiska wymienione zarówno w tekście, jak i w przypisach indeksowanych źródeł. Pominięte zostały nazwiska autorów i władców, chyba, że im jest poświęcony artykuł lub występują w tekście jako osoby prywatne. Pominąłem nazwiska umieszczone w spisie treści poszczególnych tomów, w spisie nazwisk zawartych w dziale zagadnień i odpowiedzi, gdyż są ujęte one w tekście obu prac. Pominąłem też nazwiska podane w wykazie członków Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, gdyż te same osoby pojawiają się w większości tomów, pominąłem też nazwiska w spisie rycin.
Miejscowości wymienione są tylko w przypadku, jeśli mają cechę identyfikacyjną szlachty. Natomiast gdy nie wiedziałem jak daną miejscowość odczytać, cytowałem zapis według oryginału.
Indeks nazwisk obejmuje wszystkie tomy RTH i MH. W tomie I RTH prezentowany jest alfabetyczny wykaz elektorów królewskich. Mimo tego w tekście znajduje się spora liczba osób, które głosowały w zastępstwie. Dlatego też zdecydowałem się na objęcie indeksacją również tego tomu.
Trudno określić, czy Grek lub Włoch, to narodowość czy też nazwisko. Na wszelki wypadek potraktowałem te określenia jako nazwisko. De Cypro, to zapewne informacja, że dana osoba pochodzi z Cypru lub miejscowości w Europie o tej lub podobnej nazwie.
Po vel czytelnik odnajdzie oboczności nazwisk lub nazw osobowych, jak też odmienną pisownię umieszczoną w oryginale. Oznacza to, że nie wszystkie odsyłacze vel świadczą o tym, że dane nazwisko znajduje się w ujęciu alfabetycznym w indeksie. W niektórych przypadkach chciałem jedynie uzmysłowić czytelnikom jak daleko zapis odbiega od faktycznego brzmienia nazwy osobowej.
Problemem w indeksacji są „nazwiska” kniaziów rosyjskich w średniowieczu. Druccy byli m.in. kniaziami łukomskimi i starodubowskimi. Dlatego też kniazia Andrzeja Łukomskiego z 1386 r., ująłem pod nazwiskiem Łukomski. Występował on też pod nazwiskiem Starodubowski. Część z tych funkcji z czasem przemieniła się w nazwiska.
Indeks 4 - okładka

UWAGI

Tom II Roczników Towarzystwa Heraldycznego (RTH) składa się z dwóch części o różnej numeracji stron. Część pierwszą oznaczyłem RTH II/I, a część drugą RTH II/II.
W tymże tomie II, po stronie 56 następuje tablica genealogiczna Boguszów bez numeracji, którą oznaczyłem jako stronę 56a, a po stronie 172 tablica z genealogią Balów, którą oznaczyłem jako 172a.
Tom IV składa się z dwóch obszernych artykułów: Wywód przodków Marii Leszczyńskiej oraz Szlachta na Siewierzu biskupim w latach 1442-1790. Obie części mają oddzielną numerację stron. Część pierwsza oznaczona została jako RTH IV-, natomiast część druga jako: RTH IV/I-.
Nie uwzględniłem w indeksie tablic zamieszczonych w części pierwszej tomu IV, gdyż zawierają one te same nazwiska, które pojawiają się w tekście. Tablica rozsiedlenia szlachty siewierskiej, w części drugiej Rocznika, oznaczona została jako RTH IV/I-95 i 96.
W tomie VIII przy artykule o Chodkiewiczach, znajdują się tablice z wywodem ich przodków. Tablice nie mają numeracji stron. Jedna z nich jest umieszczona po stronie 124, a dwie pozostałe po str. 132, dlatego też oznaczyłem je odpowiednio: 124a oraz 132a i 132b.

Skróty

h. – herb, herbu
odm. – odmienna, odmienny
p. – przydomek, przydomku
pow. – powiat
v. – vel
zob. – zobacz

Do informacji zawartych w Indeksie nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznychmogą Państwo obecnie dotrzeć na trzy sposoby:

O autorze

Marek Woliński genealogią zajmuje się od ponad 30 lat. Jest autorem następujących prac – wydań książkowych:
Inwentarz osobowy do Volumina Legum, Warszawa 2007,
Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, tomy I-III., Szczecin 2011, 2014, 2017.
Indeks nazwisk i przydomków do Źródeł dziejowych i innych prac genealogicznych, Warszawa 2011;
Trzy indeksy. Indeksy osobowe do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich Józefa Krzepeli oraz do Lustracji województwa krakowskiego 1789, Warszawa 2012.
Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej Rodzina Seweryna Uruskiego, Warszawa 2017.
Jego prace stanowią m.in. materiał pomocniczy przy redagowaniu kolejnych tomów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 

Kup e-wydanie PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024