jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Regulamin serwisu Szlachta RP

I Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik Serwisu SzlachtaRP.pl zwanego dalej Serwisem, prowadzonego przez Wydawnictwo KASTOR, zwanego dalej Wydawcą, zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelka korespondencja dotycząca Serwisu SzlachtaRP.pl winna być kierowana pod adresem e-mail Wydawcy [email protected] .
 3. Wydawnictwo KASTOR jest działalnością gospodarczą Krzysztofa Tittenbruna, z sedzibą przy ul. Młynarskiej 25a/12, 01-175 Warszawa, adres korespondencyjny: Osiedle Przyjaźń 140, 01-355 Warszawa, NIP 5270153667, REGON 012612082, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II Rodzaj usług oferowanych przez Serwis
Serwis SzlachtaRP.pl zapewnia usługi on-line dwojakiego rodzaju, bezpłatne i płatne.

A. Bezpłatne usługi obejmują możliwość:

 1. Sprawdzenia, czy informacje na temat poszukiwanego nazwiska znajdują się w bazach danych Serwisu. Służy temu wyszukiwarka na ogólnodostępnej stronie głównej oraz lista nazwisk na stronie https://szlachtarp.pl/lista-nazwisk.html, umożliwiająca samodzielne poszukiwania.
 2. Zapoznania się z chronioną prawem autorskim mapą Rzeczypospolitej przedrozbiorowej.
 3. Zapoznania się z wykazem ziem i powiatów Rzeczypospolitej przedrozbiorowej.
 4. Zapoznania się z bibliografią wykorzystaną przy tworzeniu Serwisu, obejmującą listy: autorów, tytułów, kolekcji archiwalnych oraz dzieł indeksowanych.

B. Płatne usługi obejmują:

 1. Dostarczenie Użytkownikowi informacji zawartych w bazach danych Serwisu. Szczegóły na temat rodzaju informacji dostępnej w Serwisie zawiera strona O serwisie.
 2. Sprzedaż publikacji PDF Wydawnictwa KASTOR z zakresu genealogii.
 3. Sprzedaż książek Wydawnictwa KASTOR z zakresu genealogii.

III Dostęp do usług on-line
Dostęp do płatnych usług on-line polegających na dostarczeniu Użytkownikowi informacji zawartych w bazach danych Serwisu jest możliwy na dwa sposoby: jako szybki dostęp przez SMS lub czasowe zalogowanie się zarejestrowanego użytkownika.

A. Szybki dostęp przez SMS do jednego hasła

 1. Szybki dostęp przez SMS jest możliwy, gdy po wpisaniu poszukiwanego nazwiska do wyszukiwarki na ogólnodostępnej stronie głównej nazwisko to pojawi się w wynikach wyszukiwania.
 2. Kliknięcie w to nazwisko otwiera kolejną stronę pozwalającą na dokonanie płatności SMS.
 3. Konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i odznaczenie tego faktu w odpowiednim okienku.
 4. Następnie należy wysłać wiadomość SMS o określonej treści na podany na stronie numer.
 5. Wpisanie kodu dostępu otrzymanego zwrotnym SMS-em i kliknięcie w klawisz Wyślij otwiera jednorazowy dostęp do danych o poszukiwanym nazwisku zawartych w jednym źródle (danych z Encyklopedii nazwisk i przydomków szlacheckich lub danych z indeksów).
 6. Przy dostępie przez SMS nie jest możliwe uzyskanie danych z kolejnego źródła ani sprawdzenie treści haseł, do których odsyła dane hasło. W tym celu konieczne jest wykupienie kolejnego szybkiego dostępu przez SMS.

B. Czasowy dostęp do nieograniczonej liczby haseł
Czasowy dostęp do nieograniczonej liczby haseł (nazwisk, źródeł, odsyłaczy) jest możliwy dla Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, którzy wnieśli opłatę za czasowe korzystanie z Serwisu.

 1. Każdy użytkownik Serwisu może się zarejestrować i otrzymać konto, tym samym stając się Zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu.
 2. Przeprowadzenie rejestracji wymaga od użytkownika wykonania kolejnych kroków:
  a. wybranie opcji Zarejestruj się! w prawej części strony głównej;
  b. wypełnienie krótkiego formularza (dane do wypełnienia: hasło i login czyli adres e -mail);
  c. uzupełnienie danych osobowych o imię, nazwisko i adres (potrzebne do potwierdzenia dokonywanych przez użytkownika płatności i bezpieczeństwa w tym względzie);
  d. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i odznaczenie tego faktu w odpowiednim okienku.
 3. Zarejestrowani Użytkownicy uzyskują możliwość wniesienia opłaty za czasowe korzystanie z Serwisu.
 4. Po wniesieniu opłaty za czasowe korzystanie z Serwisu i jej zaksięgowaniu na koncie Wydawnictwa KASTOR (czas oczekiwania zależy od sposobu płatności) możliwe jest korzystanie z Serwisu po uprzednim zalogowaniu.

IV Opłaty za dostęp do usług on-line i cena publikacji

 1. Wysokość opłat za czasowe korzystanie z Serwisu określa Cennik dostępu do płatnego Serwisu zamieszczony na ogólnodostępnej stronie głównej.
 2. Cena poszczególnych publikacji Wydawnictwa KASTOR w zależności od ich rodzaju (publikacje elektroniczne lub papierowe) została określona na stronach poświęconych danej publikacji oraz zbiorczo w cenniku zamieszczonym na stronie zamówienia (https://szlachtarp.pl/ksiazki/zamowienie.html).

V Rozliczenia płatności

 1. Transakcje rozlicza operator Przelewy24.pl. należący do DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014, wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z Dialcom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym pod numerem nr IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VI Zwroty i reklamacje

 1. Właściwą formą zgłaszania reklamacji i domagania się zwrotu opłat jest forma pisemna w postaci korespondencji elektronicznej (mailowej) kierowanej pod adresem Wydawnictwa KASTOR: [email protected]

A. Serwis on-line

 1. Reklamacje dotyczące niemożności uzyskania informacji na temat wybranego nazwiska pomimo wniesienia opłaty za pomocą SMS będą załatwiane poprzez skopiowanie informacji z bazy danych Serwisu SzlachtaRP.pl i dostarczenie jej w postaci korespondencji elektronicznej osobie składającej reklamację. Załatwienie reklamacji tego typu nastąpi bezzwłocznie po zgłoszeniu, w miarę możliwości Wydawnictwa KASTOR.
 2. Reklamacje dotyczące niemożności uzyskania informacji na temat wybranego nazwiska pomimo zarejestrowania się i wniesienia opłaty będą załatwiane przez ręczne włączenie dostępu na opłacony okres, bezzwłocznie po zgłoszeniu, w miarę możliwości Wydawnictwa KASTOR.
 3. Zwrot pieniędzy za informacje genealogiczne uzyskane w serwisie SzlachtaRP.pl on-line, które z jakichś względów nie satysfakcjonują użytkownika serwisu, nie jest możliwy. Wszelkie transakcje są obsługiwane przez niezależne firmy zewnętrzne, które nie godzą się na unieważnienie transakcji. Wydawnictwo KASTOR nie wytworzyło informacji udostępnianych w serwisie lecz zostały one opracowane przez autorów poszczególnych dzieł. Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, by uniknąć błędów w trakcie przetwarzania i udostępniania tych informacji, natomiast nie odpowiada za ich jakość.

B. Publikacje PDF

 1. Zwrot pieniędzy za dostarczone publikacje elektroniczne w formacie PDF zabezpieczone indywidualnym hasłem w zamian za zwrot tych publikacji do Wydawnictwa KASTOR nie jest możliwy. Prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów.

C. Publikacje książkowe

 1. Reklamacje z powodu wad technicznych książek będą rozpatrywane bezzwłocznie po zgłoszeniu, w miarę możliwości Wydawnictwa KASTOR. Książkę pozbawioną wad Wydawnictwo KASTOR prześle na koszt własny.
 2. Zgodnie z przepisami dotyczącymi handlu elektronicznego możliwy jest zwrot zakupionych publikacji książkowych w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym celu są wymagane:

a/ zwrot książki do wydawcy w stanie niewykazującym śladów użytkowania;
b/ pisemne (mailowe) poinformowanie wydawcy o chęci rozwiązania umowy kupna-sprzedaży i podanie swoich danych adresowych i nr. konta bankowego.

Zwrot pieniędzy nastąpi w formie bezgotówkowej, przelewem na konto.

VII Prawa autorskie

 1. Treści Serwisu SzlachtaRP.pl są chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
 2. Kopiowanie i reprodukowanie w każdej innej formie tekstów i elementów Serwisu, w całości lub w części, mające na celu ich dalsze wykorzystanie komercyjne, bez wcześniejszej, pisemnej zgody Wydawnictwa KASTOR, jest zabronione.

VIII Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Wydawnictwo KASTOR prowadzące Serwis SzlachtaRP.pl przestrzega zasad poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.
 2. Żadne dane osobowe Użytkowników nie są zbierane bez ich wiedzy i zgody.
 3. Dane osobowe wymagane przy rejestracji w Serwisie on-line są konieczne do potwierdzenia dokonywanych przez użytkownika płatności i zapewnienia bezpieczeństwa w tym względzie.
 4. Dane osobowe wymagane przy zamawianiu publikacji Wydawnictwa KASTOR są niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Redakcja Serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkowników zabezpieczone były w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom lub podmiotom trzecim.
 6. Redakcja nie ujawnia osobom lub podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

IX Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Warszawa 01.01.2015
Wydawnictwo KASTOR

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024