jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Indeks nazwisk do pracy Stanisława Kozierowskiego
Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego
(E-book PDF)

Źródło indeksowane

Dostępne na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
Przejdź do strony Źródła.

Indeks zawiera 6 352 hasła.
Indeks 19 - okładka

Do informacji zawartych w Indeksie nazwisk do pracy Stanisława Kozierowskiego Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego mogą Państwo dotrzeć na dwa sposoby:

Najważniejszą publikacją księdza Stanisława Kozierowskiego z dziedziny genealogii są dwunastotomowe "Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego" wydawane w latach 1913-1933. To właśnie dzieło opisujące wielkopolskie rody heraldyczne zostało objęte niniejszym indeksem.
Stanisław Kozierowski (1874-1949), ksiądz katolicki, historyk, językoznawca, profesor i założyciel Uniwersytetu Poznańskiego. Urodził się w Trzemesznie. Jego ojcem był szewc Florian Apolinary Kozierowski, matką – Antonina z Buszkiewiczów. W latach 1887-1893 uczęszczał do gimnazjów w Trzemesznie i w Poznaniu, gdzie zdał maturę. W 1899 roku uzyskał święcenia kapłańskie. Duszpasterz we Wronkach, Gostyniu i Siemianowicach, proboszcz w Skórzewie, a od 1929 roku do śmierci proboszcz w Winnej Górze. Odbywał liczne podróże: do Czech, Francji, Holandii, Syrii, Szwecji i Włoch. Studiował w Berline, Paryżu, Insbrucku,  Wiedniu.
Poliglota, znał kilkanaście języków obcych. Zajmował się przede wszystkim onomastyką, prowadził badania nad nazwami topograficznymi Pomorza i Wielkopolski, opracował Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu. Po habilitacji prowadził wykłady z nauk pomocniczych historii. Zajmował się heraldyką i genealogią. Po wojnie członek Komisji Ustalania nazw Miejscowości. Zmarł 1 lutego 1949 roku w Winnej Górze. Pochowany w Trzemesznie.
Studya dostarczają wiele nowego materiału genealogicznego oraz heraldycznego, m.in. kilkadziesiąt nazwisk nieznanej szlachty, w części z podanymi herbami. We wstępie zamieszczono krótkie wzmianki o herbach opisanych w poszczególnych tomikach. Przytoczono wybrane przykłady nieznanej szlachty oraz kilka ciekawostek genealogiczno-heraldycznych ujętych w indeksowanej pracy. Podano też pojedyncze przykłady kształtowania się nazwiska szlacheckiego, w tym fonetycznych odmienności od nazw dóbr dziedzicznych, od których powstały.
Studya opisują następujące rody heraldyczne (w kolejności ukazywania się) :
1). Bylinów; 2). Drogosławiczów; 3). Wczeliczów; 4). Nowinów; 5). Przosnów; 6). Szaszorów-Opalów-Orlów; 7). Jeleni-Niałków-Brochwiczów; 8). Samsonów-Watów; 9). Doliwów; 10). Leszczyców; 11). Porajów Różyców; 12). Korabitów.

HERBY

Kilkunastostronicowy, erudycyjny wstęp do Indeksu zawiera szczegółowe informacje na temat następujących herbów.

Bylina
Drogosławicz
Wczele
Nowina
Przosna
Szaszor-Opala-Orla
Jeleń-Niałko -Brochwicz
Samson-Wata
Doliwa
Leszczyc
Poraj Różyc
Korab

Opisy herbów jak również liczne polemiki z różnymi geneologami są dostępne w wersji Indeksu wydanej jako e-book PDF; cena 39,90 PLN (obejmuje 5% VAT, przesyłka na adres e-mailowy. Plik PDF jest zabezpieczony hasłem).
Znajdziemy tu również interesujące wnioski z badań na temat opisanych przez Kozierowskiego rodów heraldycznych, przyczynki do opisu procesu kształtowania się nazwisk szlacheckich oraz wybrane przykłady przedstawicieli tzw. szlachty nieznanej.

O INDEKSIE


Zapis Rychłowski v. Rychłowic, z, informuje, że Rychłowscy nazwisko wzięli od dóbr Rychłowice.
Czytając w tekście, że Odrowąże siedzieli w Wilkonicach, zapisano to w indeksie jako: Wilkonic, z, gdyż zapis ten wskazywał dobra, które dziedziczyli przedstawiciele rodu heraldycznego Odrowążów, czyli Wilkońscy.
W indeksie pominięto nazwiska władców, w tym książąt, dostojników kościelnych, bardziej znanych pisarzy-historyków oraz autorów prac genealogicznych i heraldycznych.

O autorze

Marek Woliński genealogią zajmuje się od ponad 30 lat. Jest autorem następujących prac – wydań książkowych:
Inwentarz osobowy do Volumina Legum, Warszawa 2007,
Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, tomy I-III., Szczecin 2011, 2014, 2017.
Indeks nazwisk i przydomków do Źródeł dziejowych i innych prac genealogicznych, Warszawa 2011;
Trzy indeksy. Indeksy osobowe do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich Józefa Krzepeli oraz do Lustracji województwa krakowskiego 1789, Warszawa 2012.
Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej Rodzina Seweryna Uruskiego, Warszawa 2017.
Jego prace stanowią m.in. materiał pomocniczy przy redagowaniu kolejnych tomów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024