jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Indeks nazwisk do pracy Stanisława Dziadulewicza Herbarz rodzin tatarskich w Polsce (E-book PDF)

Źródło indeksowane

Dostępne na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej w Poznaniu
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/61988/edition/77805/content

Indeks zawiera 2 037 haseł.
Indeks 20 - okładka

Do informacji zawartych w Indeksie nazwisk do pracy Stanisława Dziadulewicza Herbarz rodzin tatarskich w Polsce mogą Państwo dotrzeć na dwa sposoby:

Praca Stanisława Dziadulewicza Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, wydana w Wilnie w roku 1929, porządkuje wiedzę na temat wskazany w tytule. Stanowi uzupełnienie dotychczas wydanych herbarzy oraz prostuje nieprawdziwe wiadomości w nich zawarte.
W pracy pojawiają się liczne oboczności nazwisk, których brakuje przy opisach w hasłach głównych. Podobnie dzieje się z przydomkami, których część pojawia się w tekście, a brak ich w opisie danej rodziny. Indeksowana praca dotyczy szlachty tatarskiej zamieszkałej na Litwie i Podlasiu (do 1569 roku Podlasie było częścią Litwy). Wcielenie do Korony Podlasia oraz województw: wołyńskiego, kijowskiego i bracławskiego nastąpiło w konsekwencji zawarcia unii lubelskiej.

O dziele i indeksie

W obszernym wstępie do Marek Woliński na podstawie analizy indeksowanej pracy porusza zagadnienia związane z:

O autorze Herbarza

Stanisław Dziadulewicz (1872-1943) – historyk i heraldyk. Syn Bonifacego i Józefy z Nieprzeckich, z rodziny tatarskiej herbu Sokola. Ukończył prawo na Uniwersytcie Warszawskim. Pracował jako nauczyciel historii w warszawskich szkołach dla dziewcząt i w gimnazjach. Od 1897 r. kierował działem heraldycznym Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej. Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego od początku jego istnienia. W latach 1929-31 wiceprezes oddziału warszawskiego, a od 1932 r. członek honorowy. Autor licznych prac genealogiczno-heraldycznych drukowanych w Miesięcznikach i Rocznikach Heraldycznych. Od 1928 r. na emeryturze, osiadł w podwarszawskiej posiadłości w Józefowie, aktywnie działał naukowo. Ogłaszał swoje prace w Miesięczniku Heraldycznym i w Rocznikach Tatarskich. Zmarł w 1943 r. Pochowany na Powązkach w grobie rodzinnym. Jego niepublikowany dorobek uległ zniszczeniu.

O autorze indeksu

Marek Woliński genealogią zajmuje się od ponad 30 lat. Jest autorem następujących prac – wydań książkowych:
Inwentarz osobowy do Volumina Legum, Warszawa 2007,
Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, tomy I-III., Szczecin 2011, 2014, 2017.
Indeks nazwisk i przydomków do Źródeł dziejowych i innych prac genealogicznych, Warszawa 2011;
Trzy indeksy. Indeksy osobowe do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich Józefa Krzepeli oraz do Lustracji województwa krakowskiego 1789, Warszawa 2012.
Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej Rodzina Seweryna Uruskiego, Warszawa 2017.
Jego prace stanowią m.in. materiał pomocniczy przy redagowaniu kolejnych tomów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2023